Amsterdam, Havenstraat 13 Amsterdam, 2012, Ankatzerfoto,  nr. 2,Amsterdam, Havenstraat 13, zijaanzicht,  2013  nr. 2,